oslo

Fremtidens skole

Ludvigsenutvalgets hovedutredning er klar - og kompetanse i å utforske og skape trekkes frem som en av fire kompetanser som foreslås å erstatte dagens grunnleggende ferdigheter.

I juni 2013 ble Ludvigsenutvalget nedsatt for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.
 

Se hovedutredningen her: NOU 2015 : 8


Utvalget anbefaler blant annet  økt fokus på kreativitet, innovasjon, evne til å skape og konstaterer hvor viktig det er for elevens sosiale kompetanse å møte det mangfoldige kunst og kulturlivet en stadig mer globalisert verden representerer.

Utvalget har ønsket full åpenhet om arbeidet, og mulighet for å komme med innspill underveis i hele prosessen, og opprettet tidlig en blogg Fremtiden skole

 

Utvalgets mandat:

Innen 1. september 2014 - levere en delinnstilling som presenterer et kunnskapsgrunnlag og en analyse av:

  • den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag [1] over tid,
  • grunnopplæringens fag i forhold til land det er naturlig å sammenlikne oss med, herunder sammensetning, gruppering og innhold og
  • utredninger og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører knyttet til framtidige krav til kompetanse, som har relevans for grunnopplæringen.

innen 15. juni 2015 - levere en hovedinnstilling med vurdering av:

  • i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv,
  • hvilke endringer som bør gjøres dersom disse kompetansene og ferdighetene i større grad bør prege innholdet i opplæringen,
  • om dagens fagstruktur fortsatt bør ligge til grunn, eller om innholdet i opplæringen bør struktureres på andre måter og
  • om innholdet i formålsparagrafen for grunnopplæringen i tilstrekkelig grad reflekteres i opplæringens faglige innhold.
     

 

Fremtidens skole

Fremtidens skole