oslo

Ta tak i en utfordring i skolehverdagen - søk SKUP!

Anne Elisabeth Sæter @ Oslo // 24.05.16

SKUP er skoleutviklingsprosjekter basert på arbeid med kunst og kultur. 1. juni er fristen for å søke SKUP-midler fra Den kulturelle skolesekken.

Skolen søker om penger fra Den kulturelle skolesekken, planlegger og gjennomfører sitt eget kunstprosjekt i samarbeid med en selvvalgt samarbeidspartner fra kunst- og kulturfeltet. I søknaden ber vi skolen definerere en utfordring, faglig og/eller sosial. Søknaden vurderes også ut fra et kriterie om forankring i skolens planer og om det er et potensial for skoleutvikling.

Last ned søknadsskjema her!

Eksempler på prosjekter tidligere år er street art og filosofi-prosjekt, sosialt samspill gjennom dans, elevfestival for å skape trygge relasjoner på skolen, fortellerkunst og rap for motivasjon til lesing og skriving, og mange flere. Skolene skriver en rapport om prosjektet, der ledelse, lærere og elever evaluerer prosessen. Du kan lese om tidligere prosjekter her.

Kompetanseheving for lærerne
Skolene som er med i SKUP-prosjektet får, i tillegg til kr 50 000 til prosjektet, kompetanseheving fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), institutt for estetiske fag. En veileder følger planleggingsprossen og er med som en "kritisk venn" i diskusjoner og refleksjoner underveis i prosjektet. Veileder bidrar også til å dokumentere prosessen, med et ekstra blikk på utvikling og praksisendring. Lærere som er med i prosjektet deltar på 3 felles fagsamlinger i regi av HiOA. Samlingene inkluderer foredrag fra aktuelle innledere, og prosjektgruppene arbeider med prosjektet i fellesskap med de andre skolene.

Økt læringsutbytte og økt motivasjon for elevene
Å kunne utforske og skape, tenke kreativt, være innovativ, kunne samarbeide, jobbe disiplinert, tenke kritisk, løse problemer, og å tørre å ta sjanser er ferdigheter og egenskaper elevene vil ha behov for og øves i*. Et fremtidig arbeidsmarked vil legge enda større vekt på disse egenskapene. Skolen skal forberede elevene til voksenlivet og til arbeidslivet. Å jobbe med kunst- og kulturprosjekter innbærer trening i disse etterspurte ferdighetene. Noen elever trenger også alternative læringsarenaer for økt motivasjon og økt mestringsfølelse, og SKUP-prosjektene gir en unik mulighet til dette.

Hør elever og lærere si mer om dette i SKUP-filmen:

 

 

* Les mer i NOU 2015:8 Fremtidens skole og Meld. St. 28 (2015–2016) "Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet".

 

SKUP på Oslo handelsgym

SKUP på Oslo handelsgym

DKS Oslo

SKUP på Ekeberg skole

SKUP på Ekeberg skole

Peter Haakonsen, HiOA