oslo

Mål og prioriteringer DKS Oslo 2017-18

 

Osloskolen representerer i seg selv et stort kulturmangfold og DKS-programmet skal speile dette. Med mangfold i programmet menes variasjon i kunst- og kulturuttrykk, tema, typer produksjoner og mulighet for ulik grad av fordypning.

Kulturprogrammet til Osloskolen skal ivareta nasjonale prioriteringer slik de står nedfelt i tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet. Og kommunale prioriteringer vedtatt av byråd for oppvekst og kunnskap.

 

For 2017/18 prioriteres kunst- og kulturproduksjoner som:

Foto: Bente og Elin Aasheim


(kommunale prioriteringer)

 • Sikrer høy profesjonalitet i kunst- og kulturtilbudet til alle elever i grunn- og videregående skole
  Dette er vår viktigste retningslinje, jamfør overordnede mål og prinsipper for ordningen slik de står nedfelt i Stortingsmelding 8, Kulturell skulesekk for framtida

 • Er tett koblet til læreplanene, og bygger opp under satsingen på tidlig innsats i skolen
  Kunst og kultur i opplæringen er både et mål i seg selv, og en ressurs i arbeidet med skolens oppdrag med å utdanne "det hele mennesket". DKS har relevans i arbeidet med læreplanverkets generelle del, de grunnleggende ferdighetene og fagene i skolen. Osloskolen fokuserer spesielt på tidlig innsats på de laveste trinnene. DKS-programmet til Osloskolen skal ha produksjoner og informasjon om disse som gjør det enkelt for lærere å skape relevans iht. skolens oppdrag.

 • Stimulerer til økt kreativitet, nysgjerrighet og dybdelæring i arbeidet med fagene
  I mangfoldet av produksjoner ønsker DKS å tilby skolen også verksteder, både av kortere varighet, halv og hel dag, og lengre over flere dager. Verkstedene gir skolene anledning til å jobbe aktivt med å utvikle elevenes kreative evner og nysgjerrighet, og kan inspirere lærere til å benytte kunst og kultur i alle fag.

 • Gir elevene tilgang til og forståelse for kunst- og kulturuttrykk ut over det de kan oppleve til vanlig
  DKS skal være en berikelse og et supplement, ikke en erstatning for den opplæringen skolen selv skal stå for. Det viktigste fokus er elevens møte med kunsten, og profesjonalitet og kvalitet i dette møtet må alltid måles på kunstens og elevens premisser.

(Nasjonale prioriteringer:)

 • Understøtter arbeidet med å styrke norsk språk generelt, nynorsk spesielt og elevenes forståelse av nordiske nabospråk

 • Formidler samiske kunst- og kulturuttrykk, og samisk kulturarv

 • Gir tilgang til deltakelse for alle elever, også elever med nedsatt funksjonsevne

 


 

Infohefte om DKS Oslo
 

Læreplanverket
- generell del
- grunnleggende ferdigheter

Kulturtanken
- om ordningen, mål og prinsipper
- styringsdokumenter