oslo

Bonusproduksjon

Bonusproduksjon er et DKS-tilbud som gir skoleledelse, lærere og elever anledning til å søke om midler til et selvvalgt kulturprosjekt. Hensikten er å gi skolen muligheten til å levere et kulturtilbud som er tilpasset elevene og den enkelte skoles behov. Elever må alltid søke sammen med en lærer. Hver søknad behandles særskilt med en svarfrist på tre arbeidsuker.

Eksempler på Bonusproduksjoner:
• Teaterbilletter til hele klassen/trinnet/skolen
• Elevene lager en operaforestilling ved hjelp av profesjonell sanger og skuespiller
• Innleie av forfatter for å lage litteraturuke på skolen
• Fortellerteater på skolen, med og for elevene

Søk om Bonusproduksjon her


Send vurdering av Bonusproduksjon her


Søknadskriterier - DKS' vurderingsgrunnlag

DKS bruker Ønskekvistmodellen i vurderingen av hvilke produksjoner som skal innlemmes i ordningen, dette gjelder også for Bonusproduksjonene.  De tre kjernebegrepene i Ønskekvistmodellen er: Villen, kunnen og skullen. Alle disse faktorene skal være ivaretatt for at en produksjon innvilges.

En kort oppsummering av de tre vurderingskriteriene
Villen er engasjementet, uttrykksviljen og produksjonens ambisjoner. Har denne produksjonen noe viktig å formidle? Hva er målet med denne produksjonen? 
Kunnen er de evner og ferdigheter som skal til for å realisere den kunstneriske visjonen (villen). Hvordan er håndverket? Er det profesjonelt? Har det et snev av magi? Har kunstneren erfaring på feltet? 
Skullen er relasjon til elevene (mottakeren). Er dette en banebrytende produksjon? Skaper produksjonen noe nytt? Speiler den aktuelle temaer som eleven kan relatere seg til? Hva gjør denne produksjonen enestående og aktuell?


Kompetanseoverføring fra Bonusproduksjonen til skolen, læreren og eleven
DKS skal medvirke til at profesjonell kunst og kultur blir innlemmet i realiseringen av skolens læringsmål, jamfør læreplanens generelle del. DKS-produksjonene kan knyttes opp, både tematisk og metodisk, til spesifikke fag og kompetansemål, samt bidra til økt motivasjon og et godt læringsmiljø. Dersom du kan vise til et eventuelt potensiale for kompetanseoverføring fra prosjektet/utøverne til skolen, læreren og evt. eleven vil dette bli tillagt vekt, men dette er ikke noe krav.

Vi oppfordrer faglærere til å delta i de prosjektene som tangerer den enkeltes fagfelt!

Les mer her: Kvalitetssikring DKS Oslo.

 

Søknadskriterier – praktiske opplysninger om søknaden

• Du kan søke om maksimalt NOK 50 000,- Dersom du søker om mer enn NOK 20 000,- skal du legge ved et enkelt budsjett som signeres av rektor. Du finner budsjettmal her: Budsjett

• Ikke søknadsfrist, men svarfrist på tre uker

• Du sender søknaden i eget skjema. Klikk Søk om Bonusproduksjon øverst på denne siden.

• Det er alltid to i sekretariatet som vurderer søknaden din og du vil motta et svar med begrunnelse.

• For å behandle søknaden trenger DKS litt informasjon. Det kan være en webadresse, referanser eller at du sender oss en video eller bilder.
Send til: dks@ude.oslo.kommune.no eller postadresse: DKS, Utdanningsetaten, Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo

• Prisene på bonusproduksjoner skal følge samme prinsipper og satser som DKS for øvrig. Honorarsats per dag er NOK 3 718,-. Unntatt er billetter til forestillinger og produksjoner levert av en kulturinstitusjon som f.eks. et teater, en kino eller et museum med egne tariffavtaler. Les mer om rammevilkår for utøvere her: Honorarsatser, rammeavtale og kontrakt.

• Hvert skoleår setter DKS av midler til Bonusproduksjon. Vi fordeler beløpet i to, på høst- og vårsemesteret. Det skal i prinsippet være mulig å søke om midler gjennom hele skoleåret, men dersom potten er tom innen utgangen av inneværende semester stoppes søknadsbehandlingen frem til neste semester. Dette vil vi opplyse om på nettsiden.
 

Når søknaden er innvilget

Alle søknader blir besvart. Dersom din søknad er innvilget er det du som står ansvarlig for gjennomføringen. Du  inngår avtale, blir enig med utøver om gjennomføringstidspunkt og betaler utøver direkte. Skolen internfakturerer deretter DKS for kostnadene. Kvittering eller annen type dokumentasjon på kostnadene vedlegges internfakturaen. Avslutningsvis ber vi deg gi en kort evaluering i etterkant av gjennomføringen. Evalueringen tar ca. 5 minutter. Klikk Send vurdering av Bonusproduksjon øverst på denne siden.

Spørsmål? Send en e-post til dks@ude.oslo.kommune.no 

 

Vårherres klinkekule

Vårherres klinkekule

Akershus teater